Radosław Sobczak

ENG | POL | KOR | CHI | JPN

Radoslaw Sobczakk

was born in 1981 in Pisz, where he also began to learn to play the piano at the State Primary Music School in the class of Ewa Sulewska. Then, for five years, he continued his education at the Fryderyk Chopin Primary and Secondary State Music in Olsztyn under the direction of Ilona Dworecka – Staszewska. He obtained a diploma and baccalaureate at the Karol Szymanowski Music High School in Warsaw under Prof. Bronisława Kawalla in 2000.

In 2006 he graduated from the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw in the piano class of Prof. Edward Wolanin and in chamber music class of Prof. Maciej Paderewski. He completed his studies with Prof. Victor Macarov.

He is the laureate of the 2nd prize of the 1st European Piano Competition “Halina Czerny – Stefańska in memoriam” in Poznań(2008). He was recognised at the 14th International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw in 2000, receiving the title of “The best Pole of the Competition” and a number of non- statutory awards; among others a Yamaha piano granted by the Foundation of Prof.Regina Smendzianka and a scholarship from the “Crescendum est Polonia” Foundation.

Ha has performed in many Polish philharmonics; he participated in numerous Polish and foreign festivals, such as: the Chopin Festival “Settimane Musicali Bresciane-Genio e Malinconia”(Italy), Piano Festival in Kitzingen(Germany), and Polish Piano Festival in Słupsk and Festival of Polish Music in Gyor(Hungary), Czarnoleski Art Festival, Paderewski Days in New York, Beethoven Festival in Głogówkek (Poland),Kraków Piano Summer,Szymanowski Days in Zakopane, Warmia Paino&Art Days, Warszemusik and "Trzy-Czte-Ry "

In 2002, he gave seven recitals in China at the invitation of the Shanghai Concert Hall. In 2003, he performed in a concert for European parliamentarians in Strasbourg on the occasion of Poland’s accession to the European Union.

He is the first Polish pianist who performed in Muscat(Oman) at the invitation of the Polish Embassy in Saudi Arabia in Riyadh. The concert took place at the Crowne Plaza Hotel in 2010. He has also performed in such countries as: France, Spain, the Czech Republic, Hungary, Russia, Switzerland, Ukraine, Israel, Palestine, Australia, Korea, China and the USA.

In 2013 he released his CD with three Beethoven sonatas, followed by The Spirit, an album with works by various composers recorded during recitals, both published by the “Cultura Animi” Foundation. In June 2018, in cooperation with the DUX record label, he published two monographic CDs with the music of Ignacy Paderewski and Karol Szymanowski.

In the same year, the Senate of Republic of Poland, in cooperation with Polish Radio, included his recording of Paderewski’s Sonata in its project: CD – Senate of Republic of Poland regaining its independence.

In the same year, he recorded Piano Etudes by Marcin Tadeusz Łukaszewski – it is world premier recording, realised by DUX record label as well.

He was two times nominated to best polish “Classical Music Award - Fryderyk” for his CDs – Paderewski ( 2019) and Łukaszewski ( 2020).

In November 2019, he performed memorable recital at Lincoln Center in New York ( Bruno Walter Auditorium) with Paderewski and Szymanowski piano sonatas.

He is involved into recording project – “Music Mystery” by composer Peter Pietkiewicz, project includes three piano cycles; “Epiphany”, “The World of Gravitons” and “Monology”.

He is a member of the Theodor Leszetycki Music Society in Warsaw.

In 2010-2012, he was a professor at the Keimyung-Chopin University in Daegu, South Korea. In 2012- 2018 was a lecturer at the Fryderyk Chopin University in Warsaw. From 2012 he is a teacher of a piano class at the Szymanowski State Music School Complex No. 4 in Warsaw. From 2018 he cooperates with Chengdu Extraordinary Music Company in China.


ENG | POL | KOR | CHI | JPN

Radosław Sobczak

urodził się w 1981 roku w Piszu, tam też rozpoczął naukę gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia u Ewy Sulewskiej. Następnie przez pięć lat kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie pod kierunkiem Ilony Dworeckiej – Staszewskiej. Dyplom oraz maturę uzyskał w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie u prof. Bronisławy Kawalla w 2000 roku.

W 2006 roku ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Edwarda Wolanina, oraz klasie kameralistyki prof. Macieja Paderewskiego. Studia uzupełnił u prof. Victora Macarova.

Jest laureatem II nagrody I Europejskiego Konkursu Pianistycznego „ Halina Czerny-Stefańska in memoriam” w Poznaniu (2008).

Został wyróżniony podczas XIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w Warszawie w 2000 roku,otrzymując tytuł „Najlepszego Polaka Konkursu” oraz wiele nagród pozaregulaminowych; m.in. Fortepian Yamaha od Fundacji prof. Reginy Smendzianki oraz stypendium Fundacji „Crescendum est Polonia”.

Występował w wielu polskich filharmoniach,brał udział w licznych festiwalach polskich , jak i zagranicznych,takich jak: Chopin Festival „Settimane Musicali Bresciane-Genio e malinconia”( Włochy), Piano Festival Kitzingen (Niemcy), Festiwal Pianistyki Polskiej w Słuspku i Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor ( Węgry),Paderewski Days in New York, Dni Szymanowskiego w Zakopanem, Kraków Piano Summer, Festiwal Beethovenowski w Głogówku,Czarnoleski Festiwal Sztuk, Warmia Piano&Art Days, Warszemusik oraz Trzy-Czte-Ry.

W 2002 roku zagrał siedem recitali w Chinach na zaproszenie Shanghai Concert Hall. W 2003 roku wystąpiłą na koncercie dla parlamentarzystów europejskich w Strasburgu z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest pierwszym polskim pianistą, który wystąpił w Maskacie(Oman) na zaproszenie Ambasady Polskiej w Arabii Saudyjskiej w Rijadzie. Koncert odbył się w hotelu Crown Plaza w 2010 roku. Koncertował także w takich krajach jak: Francja, Hiszpania, Czechy, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Izrael, Węgry, Palestyna, Chiny, Korea Australia i USA.

W 2013 roku ukazała się jego płyta CD z trzema sonatami Beethovena,a następnie „The Spirit” z utwoarami różnych kompozytorów zarejestrowanych podczas recitali, obie wydane przez Fundacje „Cultura Animi”. W czerwcu 2018 roku we współpracy z wytwórnią DUX wydał dwie monograficzne płyty CD z muzyką Igancego Paderewskiego i Karola Szymanowskiego.

W tym samym roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy z Polskim Radiem, umieścił jego nagranie Sonaty Paderewskiego w swoim projekcie: Płyta CD – Senat RP na stulecie odzyskania niepodległości.

Również w 2018 roku nagrał dla wytwórni DUX komplet etiud fortepianowych Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, jest to światowa premiera fonograficzna.

Dwukrotnie był nominowany do prestiżowej Nagrody Muzycznej „Fryderyk”-

w 2019 za płytę „Paderewski”, w 2020 za płytę „Łukaszewski”.

W listopadzie 2019 r. wykonał pamiętny recital w Lincoln Center w Nowym Jorku ( Bruno Walter Auditorium) z sonatami Paderewskigo i Szymanowkiego.

Obecnie jest w trakcie realizacji projektu nagrania - „Misterium Muzyczne” kompozytora – Piotra Pietkiewicza, w skład którego wchodzą trzy odrębne cykle fortepianowe - „Monologia”, „Świat Grawitonów” i „Epifonia”.

Jest członkiem Towarzystwa Muzycznego im.Teodora Leszetyckiego w Warszawie.

W latach 2010- 2012 był profesorem na Keimyung-Chopin University w Daegu w Korei Południowej.

W latach 2012 - 2018 był wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym im . F. Chopina w Warszawie, a od 2012 roku również pedagogiem fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego Nr 4 w Warszawie. Od 2018 roku współpracuje z Chengdu Extraordinary Music Company w Chinach.


ENG | POL | KOR | CHI | JPN

Radosław Sobczak

피아니스트 라도스와브 솝착은 1981년에 폴란드 도시 Pisz에서 태어났다.

그는 폴란드 국립 쇼팽 음악대학교에서 에드워드 볼라닌 교수를 사사하며 졸업하였다. 또한 빅터 마카로프 교수를 사사하였고 전액 장학금을 받으며 피아노 교육을 성공적으로 이수하였다.

그는 2008년에 폴란드의 도시 포즈난에서 열린 제1회 유러피안 피아노 콩쿨 “Halina Czerny- Stefanska in memorian" 에서 2등을 수상하였다.

2000년에 그는 제14회 폴란드 국제 쇼팽 피아노 콩쿠르에서 Honorary Diploma를 수여받았고 최고의 폴란드인 피아니스트상 및 다수의 특별상을 수상하였다 .이 콩쿨의 심사위원이자 폴란드의 유명 피아노교수인 레지나 스메지안카의 재단으로부터 그랜드 야마하 피아노를 부상으로 수여받았고, ”Crescendum est Polonia” 재단으로부터 장학금을 수여받았다.

다수의 폴란드 교향악단과 협연하였으며 국내 및 국제적인 페스티발에 초청되었다. 이탈리아에서 열린 쇼팽 페스티벌 " Settimane Musica li Bresciane-Genia e malinconia "과 독일의 도시 키칭겐에서 열린 피아노 페스티벌, 폴란드의 도시 수웁스크에서 열린 피아노 페스티벌 그리고 헝가리의 도시 교르에서 열린 페스티벌 등이 있다.

2002년에 그는 중국 상하이 콘서트홀로부터 초청되어 연주하였으며 중국 7개 도시에서 순회연주 하였다.같은 해에 프랑스 도시 스트라스부르에서 폴란드의 유럽연합 가입 기념연주회에 폴란드 대표로 초청 받아 연주하였다.

2007년 12월에는 바르샤바 국립오페라극장에서 열린 신년 갈라 콘서트 연주를 하였다.

2011년에는 40주년을 맞이한 부산 인코리안 심포니 오케스트라와 차이코프스키 피아노 협주곡1번을 실황연주 하였고 음반을 제작하였다.

그는 또한 폴란드 및 미국,스위스,체코,이스라엘,팔레스타인,호주,프랑스,사우디아라비아,러시아,이탈리아,독일,중국 그리고 한국에서 독주회를 개최하였다.

그는 다양한 종류의 교회로부터 초청받아 연주하고 있다.

2010년부터 2012년까지 대구 계명-쇼팽음악대학교에서 교환교수로 학생들을 가르쳤다.

그는 폴란드 테오도르 레쉐티츠키 음악협회 회원이며

현재 바르샤바 국립 쇼팽 음악대학교에서 조교수로 재직중이다.


ENG | POL | KOR | CHI | JPN

Radosław Sobczak

拉多斯瓦夫.索帕恰克

1981出生于年波兰匹兹,毕业于华沙肖邦音乐大学,师从教授Edward Wolanin, 学业期间拿到了教授Victor Macarow 全额奖学金。

他于2008年在波兹南的第一届欧洲“记忆中的海琳娜.车尔尼-斯泰芬斯卡”钢琴比赛中,夺得第二名,在2000年的第十四届肖邦国际钢琴比赛中获得荣誉奖,并被授予比赛中最佳波兰钢琴家头衔,以及多项额外奖项;并获得由蕾吉娜.斯门姜卡基金会提供的雅马哈三角演奏琴,以及波罗尼亚Crescendum est 基金会提供的奖学金。

曾多次与波兰著名交响乐团合作演出于各大国际音乐节,例如在意大利的settimane musicali bresciane-genio e malinconia 肖邦音乐节,德国基青根钢琴音乐节,在斯武普斯克的波兰钢琴音乐节,以及在匈牙利杰尔的波兰钢琴音乐节。

2001年在上海音乐厅参加了由龚学平先生题词的肖邦情系列钢琴独奏音乐会,次年受上海演出公司的邀请在中国各地巡演,分别在中国的七座城市成功举办了他的钢琴独奏会。他也曾演奏于2003年在史特拉斯堡当波兰加入欧盟时的特别音乐会以及2007年12月在波兰华沙国家大剧院的新年音乐会上。

2011年在釜山第40届韩国交响乐纪念音乐会上,留下了他的柴可夫斯基第一钢琴协奏曲的演奏录音。他的巡演足迹遍布波兰,美国,瑞士,捷克,以色列,巴勒斯坦,澳大利亚,法国,沙特阿拉伯,俄罗斯,意大利,德国,中国和韩国。索怕恰克还在天主教,福音,基督长老会,以及犹太教堂等各类教堂中有过独奏音乐会。

在2010-2012期间他曾被交换到韩国大邱启明-肖邦大学中作为教授执教,现在他是华沙肖邦音乐大学的一名助理教授。


ENG | POL | KOR | CHI | JPN

Radosław Sobczak

Radosław Sobczak(ラドスワフ・ソブチャク)

1981年、ポーランドのピシュで生まれる。エドワード・ボラニン氏に師事し、ワルシャワショパン音楽大学を卒業。ヴィクター・マカロフ氏の全額奨学金でピアノ教育を終える。2008年、ポーランドのポズナン市で行われたハリーナ・チェルニー=ステファンスカ追悼ピアノコンクールにて第2位。

2000年、第14回ショパン国際ピアノコンクールにて名誉賞を与えられる。同コンクールにおいて、最も洗練されたポーランド人ピアニストと称され、ヤマハのグランドピアノと奨学金が贈られる。

多くのポーランド交響楽団と共演し、国内外様々な国際フェスティバルに出演。

2002年、初めてのツアーを上海コンサートホールに依頼され、中国の7都市で公演。同年、ポーランドがEUに加盟した際のストラスブールで行われた特別コンサートにて演奏。2007年12月、ワルシャワのオペラ座で行われたニューイヤーガラコンサートに出演。2011年、インコリアン交響楽団40周年記念の際、韓国釜山でチャイコフスキーピアノコンチェルト第一番を録音。これまでに、ポーランド、アメリカ、スイス、チェコ、イスラエル、パレスチナ、オーストラリア、フランス、サウジアラビア、ロシア、イタリア、ドイツ、中国、韓国で演奏。

彼はキリスト教徒、複音主義者、長老派の教会、そしてユダヤ教徒の集会で行われるリサイタルなど数多くの場で演奏。

2010年から2012年の間、ショパン音楽大学と提携している韓国の大学にて教授を務める。テオドル・レシェティツキ音楽社会ワルシャワの一員。

現在、教授の助手としてワルシャワショパン音楽大学で指導をしている。
Web design by Marcin Pietkiewicz
Login